Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy ma na celu kompleksową analizę przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych. Ma ukazać jak firma wykorzystuje potencjał w kontekście budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu wzornictwo. Najważniejsze elementy audytu wzorniczego to:

Jak stwierdzić jakie są potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie wzornictwa?

Najlepszym i jedynym naprawdę skutecznym sposobem jest przeprowadzenie audytu wzorniczego. W tym miejscu pojawia się więc pytanie, czym jest audyt wzorniczy i jak oraz przez kogo powinien zostać przeprowadzony by można było nazwać go skutecznym?

Kluczem do sukcesu jest współpraca. Przedsiębiorca powinien współpracować z audytorem, chętnie odpowiadać na stawiane przez niego pytania i stosować się do zaleceń. Ukrywanie przed audytorem mankamentów działalności firmy w niczym nie pomoże, a może przynieść wiele szkód. Wynika to przede wszystkim z celu audytu, którym powinna być diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa, prowadząca do wskazania możliwych kierunków rozwoju i szans na zwiększenie wieloaspektowej efektywności.

Jakie aspekty działalności przedsiębiorstwa będą przede wszystkim analizowane w ramach audytu wzorniczego?

Po pierwsze dotychczasowe doświadczenia analizowanej firmy w zakresie wzornictwa. Audytorzy dzięki zbadaniu tego elementu będą mogli wskazać, w jakim stopniu dotychczas stosowane rozwiązania wzornicze przyczyniały się do uatrakcyjniania skierowanej do klientów oferty, czy w konstruowaniu oferty przedsiębiorcy były brane pod uwagę bezpośrednio wyrażane potrzeby jego klientów i czy sposób pozyskiwania informacji o tych potrzebach był wydajny.

Audytorzy dokonają także analizy dotychczas stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań technologicznych, wskazując te ich elementy, które wpływają korzystnie na działalność przedsiębiorstwa, oraz te których zmodyfikowanie jest konieczne dla uzyskania lepszych rezultatów. Podobny los spotka także dotychczas stosowane strategie marketingowe w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości i skuteczności.

Kolejnym elementem audytu będzie analiza dotychczasowym poczynań firmy na arenie międzynarodowej. Sprawdzenie czy wdrażane modele internacjonalizacyjne (jeżeli jakieś były) przynosiły korzyści przynajmniej współmierne do nakładów, a także czy forsowane w danym czasie kierunki eksportu były trafnie dobrane w kontekście zapotrzebowania na towary oferowane przez przedsiębiorstwo na rynku docelowym.

Niemniej ważnym działaniem, które powinno zostać przeprowadzone w ramach audytu wzorniczego jest analiza o charakterze porównawczym, obrazująca działania prowadzone przez przedsiębiorstwo w kontekście poczynań konkurencji. Podjęcie działań tego rodzaju, pozwoli audytorom na określenie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, a także na określenie, które elementy na tle konkurencji wypadają niezbyt korzystnie, co z kolei pozwoli na uczynienie atutów z dotychczasowych słabości.

Jakie inne korzyści może przynieść audyt wzorniczy?

Przede wszystkim dobrze przeprowadzony audyt uzmysłowi przedsiębiorcy, jakie były słabe i mocne strony jego dotychczasowej działalności. W szerszej perspektywie zaś doprowadzi do wskazania takich rozwiązań, które pozwolą wzmocnić te pierwsze i przekuć w zalety te drugie. Ponadto może doprowadzić on do wskazania tych zmian w ofercie firmy, który podniosą jej atrakcyjność w oczach klientów dotychczasowych, a także doprowadzą do pozyskania nowych klientów.

Dobrze przeprowadzony audyt wzorniczy to również szansa na znalezienie najefektywniejszych dla przedsiębiorstwa rozwiązań technologicznych, ocenę dotychczas stosowanych surowców, podniesienie wydajności rozwiązań z zakresu logistyki, ale przede wszystkim wskazanie kierunków dalszego rozwoju.

Na koniec, last but not least – zespół audytorski

Kluczem do dobrze przeprowadzonych audytów wzorniczych jest właściwe dobranie zespołu audytorów. Aby działania przez nich realizowane były efektywne, powinni oni reprezentować kompetencje z możliwie szerokiego zakresu dziedzin. Poza zwiększeniem efektywności prowadzonego audytu, pozwoli to także na zanalizowanie większej liczby aspektów działalności firmy. Dlatego też w dobrym zespole audytorskim poza technologami, inżynierami, projektantami czy specjalistami od marketingu czy zarządzania, powinni zaleźć się także psychologowie, etnolodzy czy przedstawiciele innych nauk humanistycznych. Tylko taki dobór audytorów - łączący w sobie pierwiastek nauk ścisłych i przyrodniczych z pierwiastkiem nauk społecznych i humanistycznych - pozwoli w pełni określić potrzeby firmy, we wszystkich wyżej omówionych zakresach.

Wynikiem audytu wzorniczego jest opracowanie strategii wzorniczej - raportu obejmującego zarówno zastany stan przedsiębiorstwa, jak i zalecenia audytorów. Raport ten wskazuje kroki, jakie powinny zostać podjęte dla zapewnienia przedsiębiorstwu stabilnego rozwoju, opartego o innowacje i design.

Prawidłowy audyt

uzmysłowi przedsiębiorcy, jakie były słabe i mocne strony jego dotychczasowej działalności. W szerszej perspektywie zaś doprowadzi do wskazania takich rozwiązań, które pozwolą wzmocnić te pierwsze i przekuć w zalety te drugie. Ponadto może doprowadzić on do wskazania tych zmian w ofercie firmy, który podniosą jej atrakcyjność w oczach klientów dotychczasowych, a także doprowadzą do pozyskania nowych klientów.