Strategia wzornicza

Strategia wzornicza to podsumowanie szeregu analiz przeprowadzonych w ramach audytu wzorniczego wraz z kompleksowym planem działań w zakresie właściwego wykorzystania procesów wzorniczych i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w oparciu o wzornictwo. Strategie wzornicze zawierają:

Opracowanie strategii wzorniczej stanowi kluczowy skutek przeprowadzenia audytu wzorniczego. Jest to rozbudowany raport, opierający się w dużej mierze na zasadach analizy SWOT, wskazujący mocne i słabe strony analizowanego przedsiębiorstwa, a także dostrzeżone przez audytorów szanse i zagrożenia w kontekście jego dotychczasowej działalności i rozwoju. Krótko mówiąc: strategia prezentuje dwa obrazy przedsiębiorstwa – obraz zastany, czyli określenie jaki jest, oraz obraz pożądany, czyli to jak być powinno, wskazując jednocześnie jakie kroki należy podjąć aby ten drugi obraz przestał być jedynie wirtualnym mirażem i stał się przynależny do świata realnego.

Najczęściej strategia wzornicza konstruowana jest w oparciu o zasadę od ogółu do szczegółu, określając w pierwszej kolejności ogólne informacje i takież samo wskazanie potrzeb i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, by w kolejnych częściach dokumentu przejść do znacznie bardziej szczegółowego ich omówienia.

Zgodnie z tym, co powyżej wspomniano, w ogólnej części strategii wzorniczej powinna znaleźć się wszechstronna i wieloaspektowa charakterystyka przedsiębiorstwa, zawierająca jego analizę wzorniczą. W tej części powinny zostać w ogólny sposób scharakteryzowane produkty firmy (zarówno towary jak i usługi) tak pod kątem ich funkcjonalności, spełniania przez nie oczekiwań konsumentów, jak i wyglądu opakowania, w którym są oferowane. Ponadto charakterystyka firmy w zakresie wykorzystywanych przez nią technologii, ich przydatności, aktualności, dostosowania do potrzeb rynku. Poza elementami materialnymi działalności przedsiębiorstwa scharakteryzowane powinny zostać także takie aspekty jego działalności, jak struktura organizacyjna, procesy komunikacji z klientem, a także dotychczas stosowana strategia marketingowa.

Otoczenie przedsiębiorstwa a design

Niemniej ważnym elementem strategii wzorniczej, jest charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa w zakresie jego obecnego designu i  jego potencjału w tym zakresie. W tej części raportu, powinny znaleźć się informacje odnośnie dotychczasowych odbiorców oferowanych przez przedsiębiorcę produktów, ich preferencji, a także sposobów w jakie dotychczas były pozyskiwane informacje na ten temat. Poza tymi zagadanieniami, audytorzy dokonają również charakterystyki przedsiębiorstwa w zakresie jego pozycji na rynku, a przede wszystkim w kontekście najważniejszych konkurentów, wskazując na przewagi konkurencyjne, jak i na te elementy, które należałoby udoskonalić. Scharakteryzowane zostaną również najważniejsze w kontekście prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności trendy rynkowe, wskazując te, które mogą okazać się dla przedsiębiorstwa korzystne, jak i te, których wystąpienie może spowodować skutek całkowicie odwrotny.

Elementem nie do przecenienia w kontekście opracowywania strategii wzorniczej jest określenie kluczowych dla zamawiającego trendów branżowych, a także społecznych i technologicznych. Ich wskazanie pozwala w następnej kolejności określić potencjał tych czynników w zakresie rynku przedsiębiorcy, a także wskazanie drogi rozwojowej we właściwych kierunkach.

Na koniec, jedne z najważniejszych elementów, które powinny zaleźć się w strategii wzorniczej, czyli charakterystyka dotychczasowego potencjału przedsiębiorcy w zakresie wzornictwa, wraz z określeniem możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa w tym zakresie. Nim jednak audytorzy przejdą do wskazania potencjału i możliwości rozwojowych beneficjenta w zakresie wzornictwa, konieczne będzie określenie problemów wzorniczych z jakimi borykał się przedsiębiorca w swojej dotychczasowej działalności. Problemy te mogą dotyczyć zarówno oferowanych przez niego produktów, jak i procesów, strategii marketingowych, sposobu zarządzania, wyglądu opakowań czy też sposobu komunikacji z klientem i logistyki.

Podsumowując przeprowadzony audyt wzorniczy audytorzy przygotowują wieloaspektową listę zaleceń dla analizowanego przedsiębiorstwa. Obejmuje ona wszelkie te działania, których podjęcie jest konieczne dla dalszego rozwoju firmy. Zalecenia obejmują wskazówki audytorów w zakresie usprawnienia procesów technologicznych, poprawienia funkcjonalności oferowanych produktów oraz dostosowania ich do potrzeb dotychczasowych i potencjalnych odbiorców. Ponadto w zalecaniach mogą znaleźć się wytyczne w zakresie usprawnienia procesu zarządzania przedsiębiorstwem, uatrakcyjnienia wyglądu opakowań, w których oferowany przez nie produkt jest sprzedawany, jak również stworzenia kompleksowej strategii marketingowej, wzbogaconej o nowe - dotychczas niestosowane elementy. Zalecenia mogą być również nakierowane na udoskonalenie procesów związanych z internacjonalizacją działalności i w tym zakresie obejmować wskazania z zakresu nowych rynków zbytu, konieczności udziału w międzynarodowych wydarzeniach targowych i wystawienniczych czy też pozyskiwania nowych partnerów i odbiorców poza granicami kraju.

Zarówno przy opracowywaniu strategii, jak i przy jej wdrażaniu, niezwykle istotne znaczenie ma współpraca między audytorami i  przedsiębiorcą, którego firma była objęta audytem. Opracowując strategię, zespół audytorski bierze pod uwagę pomysły i wskazówki przedsiębiorcy, co pozwala na wypracowanie dla przedsiębiorstwa takich rozwiązań, które będą zarówno korzystne dla niego, jak i zgodne z wizją jego właścicieli.

Trendy w strategii wzorniczej

Elementem nie do przecenienia w kontekście opracowywania strategii wzorniczej jest określenie kluczowych dla zamawiającego trendów branżowych, a także społecznych i technologicznych. Ich wskazanie pozwala w następnej kolejności określić potencjał tych czynników w zakresie rynku przedsiębiorcy, a także wskazanie drogi rozwojowej we właściwych kierunkach.